TenderNed eGids

Kruimelpad:

Begrippen

Varianten

Een variant is een andere oplossing van een probleem dan de aanbestedende dienst in zijn aankondiging heeft gevraagd. Een onderneming mag alleen varianten indienen als de aanbestedende dienst vooraf in de aankondiging heeft aangegeven dat varianten zijn toegestaan. Bij het aanvaarden van varianten is toepassing van het gunningcriterium “economisch voordeligste inschrijving” verplicht. Alleen als varianten aan de vastgestelde minimumeisen voldoen, kan de aanbestedende dienst deze in de beoordeling meenemen.

• Artikel 2.83
• Artikel 3.63

Lijst met gerelateerde begrippen

Naar boven

Verbonden onderneming

Een verbonden onderneming is een onderneming;

- waarop een concessiehouder direct of indirect een overheersende invloed kan uitoefenen;
- die een overheersende invloed kan uit oefenen op de concessiehouder of
- die samen met de concessiehouder onderworpen is aan den overheersende invloed van een andere onderneming vanwege eigendom, financiële deelneming of geldende voorschriften.

• Artikel 2.154

Lijst met gerelateerde begrippen

Naar boven

Verklaring belastingen

Een aanbestedende dienst kan een onderneming vragen om een verklaring waaruit blijkt dat deze zijn sociale verzekeringspremies of belastingen betaald heeft. Een aanbestedende dienst kan een onderneming die niet over een dergelijke verklaring beschikt, uitsluiten van een opdracht. De onderneming kan deze verklaring bij de belastinginspecteur aanvragen.

• Artikel 2.89
• Artikel 3.66

Naar boven

Verklaring faillisementswet

Een aanbestedende dienst kan een onderneming vragen om een verklaring dat deze niet in staat van faillissement, liquidatie, surseance van betaling of in een vergelijkbare toestand verkeert of dat zijn werkzaamheden niet zijn gestaakt. Een aanbestedende dienst kan een onderneming die niet over een dergelijke verklaring beschikt uitsluiten van een opdracht. De onderneming kan deze verklaring bij de belastinginspecteur aanvragen.

De onderneming kan dit aantonen door middel van een uittreksel uit het handelsregister dat op het moment van de inschrijving niet ouder is dan zes maanden. Het is mogelijk de actuele stand van zaken te controleren in het Insolventieregister.

• Artikel 2.89
• Artikel 3.66

Lijst met gerelateerde begrippen

Naar boven

Verklaring Omtrent Gedrag

Met een Verklaring Omtrent Gedrag/VOG (afgegeven door het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Gedrag/COVOG van het ministerie van Justitie), kan een onderneming bewijzen dat enkele uitsluitingscriteria niet op hem van toepassing zijn (namelijk dat hij niet onherroepelijk is veroordeeld voor de verplichte uitsluitingsgronden (omkoping, witwassen en dergelijke) noch voor een delict in strijd met de beroepsgedragsregels (facultatieve uitsluitingsgcriteria). Er zijn twee soorten VOG’s: voor natuurlijke personen en voor rechtspersonen. Bij aanbesteden gaat het vrijwel altijd om de VOGrp (Rechtspersoon). De VOG blijft van kracht tot 1 april 2014. Aanvragen VOG worden na 1 april 2013 niet meer in behandeling genomen.

Lijst met gerelateerde begrippen

Naar boven

Versnelde procedure

Wanneer het om dringende redenen niet haalbaar is de wettelijk vastgestelde minimumtermijnen in acht te nemen, kan de aanbestedende dienst deze termijnen verkorten (tot minimaal 15 of 10 dagen afhankelijk van de procedure en evtentuele elektronische publicatie). Aanbestedende diensten kunnen deze zogenaamde versnelde procedure toepassen bij niet-openbare procedures en bij onderhandelingsprocedures met voorafgaande bekendmaking (niet bij de openbare procedure procedure en de concurrentiegerichte dialoog).

• Artikel 2.74
• Artikel 3.60


• Juridische onderbouwing voor Europese uitzonderingsprocedures

Lijst met gerelateerde begrippen

Naar boven

Vier ogen principe

Het ‘vier ogen principe’ houdt in dat bepaalde informatie na de voorgeschreven datum tegelijkertijd door 2 gemachtigde personen voor het eerst mag worden ingezien. De regelgeving (zie de desbetreffende bijlagen bij Europese richtlijnen) beperken het ‘vier ogen principe’ tot het stellen van eisen t.a.v. middelen voor de elektronische ontvangst van inschrijvingen, verzoeken tot deelneming en ontwerpen bij prijsvragen. Na opening van de kluis met informatie kan deze zonder het vierogen principe door alle andere (daartoe gemachtigde) personen worden ingezien.

• Bijlage X richtlijn 2004/18/EG
• Bijlage XXIV richtlijn 2004/17/EG
• Artikel 5 Aanbestedingsbesluit

Lijst met gerelateerde begrippen

Naar boven

Vooraankondiging

Met een vooraankondiging (bij speciale sectoropdrachten een periodieke indicatieve aankondiging genoemd) maakt een aanbestedende dienst (al dan niet aan het begin van het begrotingsjaar) zijn voornemen bekend om één of meer opdrachten in de markt te zetten. Een vooraankondiging is niet verplicht. Een vooraankondiging stelt ondernemingen in staat rekening te houden met toekomstige opdrachten bij de planning van hun werkzaamheden. Met een vooraankondiging, kan de minimumtermijn voor het doen van inschrijving verkort worden naar 29 kalenderdagen (openbare procedure) Deze is in Aanbestedingswet 2012 ingekort van 36 naar 29 dagen omdat de publicatie digitaal geschiedt. In de richtlijn staat 36 dagen. De termijn voor ontvangst van de inschrijving kan conform hetgeen bepaald is in artikel 2.70 zelfs 22 dagen bedragen (minimum).


Hierbij is als voorwaarde gesteld dat de vooraankondiging ten minste 52 dagen en niet langer dan 12 maanden voor de inzending van de aankondiging van de opdracht is verzonden aan de Europese Commissie. Daarnaast moet voor de toepassing van de termijn van 22 dagen de vooraankondiging ten minste zoveel inlichtingen bevatten als verlangd voor de normale aankondiging van een opdracht. Ten slotte kan een aanbestedende dienst kan een vooraankondiging ook via een kopersprofiel aanbieden. In het ARW 2012 is geen vooraankondiging voor nationale opdrachten geregeld. Uiteraard is het mogelijk om in een (Europese) vooraankondiging ook nationale opdrachten te vermelden (hetgeen uiteraard geen gevolgen heeft voor verkorting van de termijnen).

• Artikel 2.58, 2.59
• Artikel 2.60
• Artikel 2.71
• Artikel 3.51, 3.52
• Artikel 3.60

Naar boven

Vroegtijdige beƫindiging

Tijdens een aanbestedingsprocedure kunnen zich omstandigheden voordoen die het noodzakelijk maken om de procedure te beëindigen. Bijvoorbeeld omdat de noodzaak van de opdracht plotseling is verdwenen, of er is door onvoorziene omstandigheden geen budget meer beschikbaar. Een aanbestedend dienst is niet verplicht een opdracht te gunnen in een eenmaal gestarte aanbestedingsprocedure.

Maar als de aanbestedende dienst een aanbestedingsprocedure vroegtijdig wil beëindigen, dan zal zij dit goed moeten kunnen motiveren - omdat ondernemingen mogelijk al voorbereidingen hebben gepleegd of kosten hebben gemaakt om zich aan te melden of een offerte in te dienen. De aanbestedende dienst loopt bij het lichtvaardige besluitvorming over het vroegtijdig beëindigen van een opdracht het risico zich bij de rechter te moeten verantwoorden vanwege een mogelijke schadevergoedingsacties van een of meer ondernemingen.

Lijst met gerelateerde begrippen

Naar boven